Skip to main content

Praktisk info

Her kan du læse, hvad der er værd at vide om optagelse, transport og forsikringer og meget andet.

Campus U er IKKE et specialundervisningstilbud og derfor er der ikke særlige muligheder for buskørsel eller taxa. Elever der under almindelige omstændigheder er berettiget til tog/bustransport til skole, skal efter de samme retningslinjer transporteres til Campus U.

Transportberettigede børn tildeles i forbindelse med opstart på Campus U et buskort. Skolelederen bestiller buskortet.

Transportsituationen vil være en udfordring for mange af Campus U’s elever. Skolen samarbejder med forældrene og andre relevante samarbejdspartnere, herunder PPR og Familieafdelingen, omkring at få denne transport til at forløbe så godt som muligt.

I selve undervisningen i Ungdomsskolen, er det elevens/husstandens egen ulykkesforsikring-/indboforsikring, der gælder.

Vedrørende dækning ved tilskadekomst på eventuelle studieture eller aktiviteter:

Skulle eleven komme til skade ved en aktivitet, er denne dækket af det gule sygesikringskort i forhold til behandling og hospitalsophold. Gennem skolens rejseforsikring er en eventuel syge-hjemtransport, sygeledsagelse og transport i forbindelse med tilkaldelse af forældre dækket.

Skolens forsikring er ikke en sygeforsikring. En sådan kan skolen ikke tegne. Her er det egen forsikring, der gør sig gældende. Altså er der ingen erstatning for eventuelle mén i skolens forsikring.

Under udarbejdelse

Skolelederen på elevens distriktsskole kan indstille en elev til vurdering af hvorvidt eleven er i målgruppen for Campus U.

Forud for den skriftlige indstilling, tager skolelederen kontakt til KUI-vejleder og PPR-psykolog, som drøfter en mulig indstilling. KUI, PPR og/eller Familieafdelingen vil ofte være involveret i processen frem mod opstart. 

Indstillingsskema udfyldes af distriktsskolen og KUI i samarbejde.
Indstillingsskemaet kan hentes her

Indstillingsskema sendes til daglig leder i Campus U Lotte Dahlgaard Andersen LDAH@Thisted.dk

Indstillingen vurderes herefter af:

  • Søren Ottosen
  • Lotte Dahlgaard Andersen
  • Tina Westergaard

Skolelederen modtager besked om eventuelt op hurtigtst muligt. Herefter afholdes et netværksmøde med alle relevante parter inden opstart (Skolelederen på distriktsskolen indkalder)

Retningslinjer for registrering af elevfravær.

Principielt og overordnet anskuer vi dagligdagen efter disse retningslinjer. Ofte vil der være undtagelser og ”særlige regler” – disse fremgår af elevplanen og er aftalt med skolelederen.

Forældre skal så vidt muligt melde ind med fravær på dagen, hvor eleven er fraværende. Frameldingen går til kontaktlæreren. Der skal meldes fravær for hver enkelt dag, eleven er fraværende. Ved længerevarende sygdom kontakter kontaktlæreren skolelederen.

Kontaktlæreren registrerer fraværet i AULA.

Campus U benytter som udgangspunkt IKKE SMS-Modulet i AULA. Skolen er i rimelig dialog med hjemmet omkring fravær. Forældrene orienteres med mellemrum om elevens fravær.

Formålet med fraværsregistrering handler primært om at kortlægge barnets udfordringer. Det er ikke et værktøj til at slå eleverne i hovedet med statistik…

AULA – Sådan gør vi.

Vi benytter koderne:

  • ”S” for sygdom,
  • ”E” ekstraordinær frihed,
  • ”U” ulovligt fravær,
  • ”F” for sent fremmøde,
  • ”G” gået for tidligt
  • ”B” bortvisning.

Sygdom – elevens forældre har meddelt at barnet er sygt…

Ekstra ordinær frihed – der er truffet aftale om frihed. Forældre/elev/lærer kan lave aftale om op til 3 dages frihed. Længere perioder aftales med skolelederen.

Ulovligt fravær – dette er en dag hvor eleven er fraværende uden årsag.

For sent fremmøde og gået for tidligt. – disse koder skal bruges i forlængelse af elevplanen. Når det er beskrevet i elevplanen hvornår en elev kommer og går, så er den aftale eleven skal honorere. En elev der har et aftalt fremmøde kl. 10.00 får således IKKE et ”F” fordi denne ikke er mødt klokken 08.00.

Bortvisning skulle vi nødigt få brug for. En bortvisning involverer altid skolelederen og bilaget om god ro og orden vil altid være en vigtig del af skolens handleplan i disse situationer.

Savner du yderligere oplysninger om tilbudet ?

Kontakt leder af KUI Lotte Dahlgaard Andersen ldah@thisted.dk - 23350165 eller leder af Thisted Ungdomsskole Søren Ottosen sott@thisted.dk 21557044.

VORES UNGE SIGER

“ I skolen er der hele tiden opgaver og en masse man bare skal gøre. Derhjemme er der lektier, søskende og nogle forpligtigelser, som godt nok er anderledes end i skolen…. Når man er i Ungdomsklubben slapper man af og hygger sig på en anden måde ”